Call Center
00 31 6 40476982

Leijnse Stadstours

Joost Banckertplaats 166

3012HJ Rotterdam

email: [email protected]

Btw: NL134650645B02

Bank: ING BNL2A (xxx)

INGB NL89INGB0007178746

Leijnse Stadstours ( Leijnse Tours)  staat ingeschreven in de Kvk te Rotterdam onder nummer: NL134650645B02

1. tours & activiteiten, (toeristische) diensten.

2. tour-programma’s

3. (korte) meerdaagse tour/reisprogramma’s (inclusief accommodatie)

Dit aanbod vindt voor het grootste deel in Rotterdam, stad, haven en omstreken, in de buitenlucht plaats.

ALGEMENE VOORWAARDEN Leijnse Stadstours

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van- iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Leijnse Stadstours gevestigd te Rotterdam verder te noemen opdrachtnemer, te leveren diensten, activiteiten, producten van welke aard ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: natuurlijke - of rechtspersoon met wie Leijnse Stadstours een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Leijnse Stadstours een offerte uitbrengt.

Organisator c.q opdrachtnemer: Leijnse Stadstours, die de opdracht uitvoert.

Offerte: de vrijblijvende en niet vrijblijvende opgave van (min of meer) gespecificeerde werkzaamheden door Leijnse Stadstours en de (globale) begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Plan van Aanpak: de uitwerking of bijstelling van de offerte / opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de Organisator c.q Opdrachtnemer, zich jegens de Opdrachtgever, verbindt diensten te (doen) verrichten. Iedere overeenkomst die tussen Leijnse Stadstours en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Contractperiode: de in de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer getekende overeenkomst overeengekomen duur van de opdracht.

Programma c.q arrangement: alle tours, diensten, activiteiten, evenementen, tour-programma, tour/reisprogramma, welke door Leijnse Stadstours worden georganiseerd.

1.3

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4

De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door Leijnse Stadstours uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door Leijnse Stadstours gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren boven door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

1.5

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

2. Totstandkoming overeenkomst en wijziging

2.1 Offertes

Aan de offerte c.q aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het programma waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2

Tenzij anders aangegeven, zijn alle Leijnse Stadstours offertes vrijblijvend.

2.3

Leijnse Stadstours is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.4

Leijnse Stadstours behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken of aan te passen.

2.5

Een samengestelde prijsopgave verplicht Leijnse Stadstours niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7

Leijnse Stadstours kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen leges, vergunning-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.9

De wederpartij dient de informatie uit alle aanbieding- documenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden.

2.10 Offerte (meerdaagse) tour/reisprogramma’s (inclusief accommodatie)

Indien op basis van een uitgewerkte offerte/aanbieding van Organisator Leijnse Stadstours geen overeenkomst tot stand komt heeft Organisator Leijnse Stadstours ten laste van de Opdrachtgever recht op een vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van het opstellen van een plan van aanpak of concept overeenkomst. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.


3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1

Organisator Leijnse Stadstours bevestigt de aanmelding en/ of bevestiging voor een door Leijnse Stadstours georganiseerde activiteit cq programma middels een schriftelijke bevestiging/overeenkomst.

3.2

Door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever via e mail of ondertekening van de overeenkomst verklaart contractnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

3.3

De opdrachtbevestiging, vermeldt tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen.

3.4 Totstandkoming van de overeenkomst in het geval van een (meerdaagse) tour/reisprogramma’s inclusief accommodatie.

• Bevestigen

Iedere groep- bevestiging dient 6 weken voor aankomstdatum herbevestigd te worden. Op dat moment dient het definitieve aantal personen en kamers doorgegeven te worden.

• Namenlijst

De namenlijst dient uiterlijk 21 dagen voor aankomstdatum in het bezit zijn van het hotel.


4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1

Organisator, de opdrachtnemer Leijnse Stadstours zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2

Organisator, Opdrachtnemer Leijnse Stadstours, behoudt zich het recht voor de aanvang van de overeenkomst op te schorten, totdat de voor akkoord verklaarde / ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen. De dag van ontvangst van de schriftelijke opdracht geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

4.3

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer Leijnse Stadstours aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisator,Opdrachtnemer Leijnse Stadstours worden verstrekt.

4.4

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer Leijnse Stadstours zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer Leijnse Stadstours het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen en het volledige factuurbedrag direct op te eisen van de Opdrachtgever.

4.5

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6

De Opdrachtgever die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die namens de groep uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.7

Indien de Opdrachtgever namens een onderneming de overeenkomst aangaat, dan verklaart deze persoon tekenbevoegd te zijn. Indien de Opdrachtgever niet tekenbevoegd blijkt te zijn dan is diegene hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4.8

Indien opdrachtgever optreed namens of in opdracht van derden, is opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden aan deze derden bekend te maken. Indien derden zich op de nietigheid van de Algemene Voorwaarden beroepen, wegens het ontbreken daarvan, is opdrachtgever geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitreiken van de Algemene Voorwaarden aan deze derden.

4.9

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4.10

Indien door Leijnse Stadstours of door Leijnse Stadstours ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij anders aangegeven.

4.11

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours informeert Opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.


5 Prijzen

5.1

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, indien niet anders is aangegeven.

5.2

De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het verstrekken van de opdracht voor Opdrachtnemer Leijnse Stadstours geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, kosten voor (deel)opdrachten aan derden, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, heffingen en belastingen die direct of indirect van Opdrachtnemer Leijnse Stadstours worden geheven c.q. door derden ten laste van Opdrachtnemer  Leijnse Stadstours worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de opdracht, doch voor de aflevering wijzigen, heeft Opdrachtnemer Leijnse Stadstours het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.


6 Wijziging van de overeenkomst

6.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijk uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer Leijnse Stadstours een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.3

Indien partijen een prijs per deelnemer zijn overeengekomen kan de opdrachtgever het aantal deelnemers wijzigen, prijswijziging is ter beoordeling van Opdrachtnemer Leijnse Stadstours, dit in verband met de inzet van derden, personeel en materiaal.

Opdrachtgever zal slechts één maal het aantal deelnemers mogen wijzigen waarbij de onderstaande regeling geldig is.

* Tot dertig dagen voor aanvang van het programma/activiteit kan de opdrachtgever binnen een marge van 25% van het verwachte aantal personen het aantal deelnemers kosteloos verminderen.

* Tot veertien dagen voor aanvang van het programma/activiteit kan de opdrachtgever binnen een marge van 10 % van het verwachte aantal personen het aantal deelnemers kosteloos verminderen.

* Tot 7 dagen voor het programma/activiteit kan de Opdrachtgever tot maximaal 5 % van het aantal opgegeven personen annuleren.

*Dit geldt niet in het geval van; vaarten-, auto-, busexcursies-, tram-, fiets-, step- tours, tickets, horeca en indien er een vast honorarium is gerekend voor een groep.

Na deze deadline is een vermindering door de Opdrachtgever niet meer mogelijk, onder meer in verband met afspraken met derden en administratie.

6.4

Indien partijen een prijs per deelnemer zijn overeengekomen in het geval van een (meerdaagse) tour/reis - programma’s (inclusief accommodatie) kan de opdrachtgever het aantal deelnemers wijzigen, de prijswijziging is geheel ter beoordeling van Leijnse Stadstours, dit in verband met de inzet van derden, materiaal, beschikbaarheid van (horeca)locatie/(hotel)accommodatie en diens voorwaarden.

*Opdrachtgever zal slechts één maal het aantal deelnemers kosteloos mogen wijzigen waarbij de onderstaande regeling geldig is.

* Tot 95 dagen voor aanvang van het programma/activiteit kan de opdrachtgever binnen een marge van 25% van het verwachte aantal personen het aantal deelnemers wijzigen.

* Indien zich meer deelnemers opgeven dan aanvankelijk verwacht dan zal Leijnse Stadstours trachten dit verzoek te honoreren. Leijnse Stadstours kan echter niet de garantie geven dat meer dan de opgegeven aantal deelnemers kunnen deelnemen. Dit alles ter beoordeling van Leijnse Stadstours.

6.5

Indien een totaalprijs, of een gedeelte van de totale kosten voor de organisatiekosten,  is overeengekomen worden geen prijswijzigingen verleend indien er zich minder deelnemers dan verwacht aanmelden.

6.6

Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zal dit worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

6.7

Wijzigingen door de Opdrachtgever dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

6.8

Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Leijnse Stadstours gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.

6.9

In geval van annulering op grond van 6.8  is Leijnse Stadstours tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

6.10

Leijnse Stadstours mag de overeenkomst/ bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

6.11

Indien wederpartij,opdrachtgever, deelnemers meer dan een half uur te laat voor de activiteiten verschijnen, wordt de overeengekomen tijdsplanning van de activiteit c.q programma niet automatisch verlengd of uitgevoerd. Indien Opdrachtgever de tijdsduur van het programma wenst te verlengen, kunnen daarvoor extra kosten in rekening gebracht.


7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Van Organisator Leijnse Stadstours op opdrachtgevers zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. Na het sluiten van de overeenkomst aan Organisator ter kennis gekomen omstandigheden geven Organisator goede grond te vrezen dat de

opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

b. De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan;

c. De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

d. De opdrachtgever onder curatele is gesteld;

e.Onder de opdrachtgever enig conservatoir of executoriaal beslag is gelegd;

f. De opdrachtgever haar onderneming stillegt of liquideert, of daarvoor voorbereidingen treft

g.De door Organisator gestelde betalingstermijn wordt overschreden.

7.2. In de 7.1 genoemde gevallen is Organisator bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Organisator schadevergoeding te vorderen. Behoudens overige te maken kosten zal deze schadevergoeding altijd ten minste 50 % van het orderbedrag bedragen.8 Annulering

8.1

Indien de opdrachtgever het geboekte tour/activiteit /programma /evenement/act/artiest, wenst te annuleren is dat alleen per email of per aangetekende brief mogelijk. De annulering is alleen geldig wanneer Leijnse Stadstours een bevestiging van ontvangst van de annulering heeft gestuurd naar de opdrachtgever.

Leijnse Stadstours zal de volgende kosten in rekening brengen:

*De annulering van een bevestigde tour-boeking is kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de betreffende boeking.

Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever 25% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van het programma is opdrachtgever

50 % van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het programma is opdrachtgever

75 % van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur of No show: 100%, opdrachtgever is het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.

8.2

In het geval van programma’s c.q activiteiten met ; vaarten-, auto-, busexcursies-, tram-, fiets-, step- en tickets, act/artiest, horeca geldt de volgende regel:  

Opdrachtgever dient naast de in 8.1 genoemde annuleringskosten in alle gevallen de inmiddels bij annulering door Leijnse Stadstours gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebben op het programma c.q activiteit-, programma te vergoeden.

(*Tickets zijn vaak niet te annuleren.)

8.3 

Annulering in het geval van een (meerdaagse) tour/reisprogramma’s (inclusief accommodatie)

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tour/reisprogramma-,( inclusief hotel-, accommodatie-, horeca-), gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 95 dagen.

Tenzij anders wordt aangegeven zijn volgende regels van toepassing:

a. Bij annulering meer dan 95 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Organisator te betalen.

b. Bij annulering meer dan 65 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever

gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Organisator  te betalen.

c. Bij annulering meer dan 35 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Organisator te betalen.

d. Bij annulering meer dan 20 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever

gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Organisator te betalen.

e. Bij annulering meer dan 12 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Organisator te betalen

f. Bij annulering minder dan 12 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever

gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Organisator te betalen.

8.4

Het factuurbedrag is het bedrag vastgesteld op basis van het verwachte aantal deelnemers dat opgegeven is bij de totstandkoming van de overeenkomst.

8.5

In alle gevallen dient de opdrachtgever de inmiddels bij annulering door Leijnse Stadstours gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebben op het programma c.q activiteit te vergoeden.

8.6

Leijnse Stadstours houdt het recht om het programma c.q activiteit te annuleren bij onvoldoende deelname.

8.7

In geval van overmacht behoudt Leijnse Stadstours zich het recht voor activiteiten cq programma’s te annuleren. Dit zal altijd met opgaaf van redenen gebeuren

In het geval Leijnse Stadstours door overmacht zich genoodzaakt ziet een activiteit te annuleren, worden eventueel betaalde voorschotten 100% terugbetaald.

8.8

Leijnse Stadstours is in geval van annulering geen extra vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd, zoals schadeloosheid stelling voor gemaakte kosten buiten de kosten voor het programma van Leijnse Stadstours om, kosten gemaakt door opdrachtgever naar derden, of smartengeld.


9 Klachten

9.1. Klachten over geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Leijnse Stadstours te worden gemeld.

9.2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Leijnse Stadstours de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen.

9.3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.


10 Betaling

10.1 Na ontvangst van ondertekende bevestiging gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de in dit artikel gestelde betalingsvoorwaarden.

10.2. Volledige betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval uiterlijk voor aanvang van het programma, op een door Leijnse Stadstours aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.

10.3. Na het verstrijken van gestelde termijn is opdrachtgever direct in verzuim.

10.4. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

10.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Leijnse Stadstours en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Leijnse Stadstours onmiddellijk opeisbaar.

10.6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere schuld.

10.7. Bij niet tijdige betaling is Leijnse Stadstours gerechtigd de boeking eenzijdig te annuleren volgens de in punt 8 gestelde voorwaarden.

10.8. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van 70 Euro.

10.9. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Leijnse Stadstours bezit of pretendeert te bezitten.


10.10 Betaling (kort) meerdaags tourprogramma (inclusief accommodatie) (reis )voorwaarden

STO Garant 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Leijnse Stadstours (Leijnse-Tours) gebruik van STO Garant op meerdaagse tour-programma's, al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Leijnse Stadstours ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de tour-reis-programma zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw tour-reis programma kunt vervolgen en indien de tour-reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

*. De betalingsprocedure

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Leijnse Stadstours maar betaalt u deze aan de Stichting Derden gelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Leijnse Stadstours.

Op de boeking zijn de algemene (reis) voorwaarden van Leijnse Stadstours en de reisbureauregeling [indien van toepassing] van toepassing. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.

*De annuleringsvoorwaarden van Leijnse Stadstours zijn van toepassing op boekingen die onder deze garantieregeling van STO Garant vallen.


11.1. Eventueel bijkomende extra zaken zoals consumpties, eventuele schade aangericht door deelnemers, en overig, worden achteraf op basis van nacalculatie aan opdrachtgever gefactureerd.

11.2. Op de  factuur zijn de in punt 10 genoemde betalingsvoorwaarden van toepassing.

11.3 Alle in rekening gebrachte bedragen zullen – voorafgaand aan de activiteit c.q het programma – door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Leijnse Stadstours aangewezen bankrekening zonder korting of inhouding worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

11.4

Bij concerten, acts, optredens of evenementen en activiteiten dient de opdrachtgever de volledig overeengekomen prijs 10 dagen voor het concert, act, optreden of evenement te betalen. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Leijnse Stadstours op te schorten.

11.5

Door het verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Leijnse Stadstours op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.6

Indien daarvoor naar het oordeel van Leijnse Stadstours aanleiding bestaat, kan Leijnse Stadstours zekerheid voor de betaling door de opdrachtgever verlangen in de vorm van een door Leijnse Stadstours geaccordeerde bankgarantie.

11.7

Leijnse Stadstours behoudt het recht een opdracht in delen te factureren.

11.8

Leijnse Stadstours behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren in het geval het voorschot niet tijdig ontvangen is.

11.9 Leijnse Stadstours is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.


12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1

Leijnse Stadstours voert de overeengekomen opdracht uit naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht.

12.2

Leijnse Stadstours neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

12.3

De wederpartij, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen.

12.4

Opdrachtgever verklaart alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Leijnse Stadstours te hebben gemeld.

12.5

Opdrachtgever verklaart de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

12.6

De aansprakelijkheid van Leijnse Stadstours voor schade als gevolg van werkzaamheden door derden ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerd in opdracht van Leijnse Stadstours , is beperkt tot het bedrag dat die derde aan Leijnse Stadstours als schadevergoeding erkent schuldig te zijn.

12.7 Organisator Leijnse Stadstours zal al hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd kan worden doen (en opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem redelijkerwijs gevraagd kan worden) om een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

12.8

De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer Leijnse Stadstours voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Leijnse Stadstours aan opdrachtgever geleverde diensten.

12.9

Voor het geval Leijnse Stadstours gehouden is tot enige schadevergoeding op grond van enige tekortkoming, is deze schadevergoeding beperkt tot een factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Leijnse Stadstours gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.


12.10 Aansprakelijkheid en overmacht

Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever / deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Leijnse Stadstours gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Leijnse Stadstours is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Leijnse Stadstours bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever / deelnemer; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Leijnse Stadstours of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

12.11

*Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leijnse Stadstours geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leijnse Stadstours niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, verkeers stoornissen, maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, terroristische aanval, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken opdrachtnemer.

12.12

Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Leijnse Stadstours voor al geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Leijnse Stadstours.

12.13

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Leijnse Stadstours opgeschort.

12.12

Indien Leijnse Stadstours bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur –zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

12.13 Diefstal. verlies of schade aan apparatuur.

Voor schade ontstaan aan of diefstal van apparatuur of onderdelen van de inrichting/aankleding tijdens de uitvoering of de opbouw/afbraak van een activiteit, op een locatie van opdrachtgever, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk.

12.14

Indien er apparaten tijdens een tour, programma,activiteit met schade retour worden ingeleverd, een apparaat gestolen wordt of men een apparaat gedurende een activiteit verliest, dan worden de kosten op de gebruiker verhaald of opdrachtgever.

12.15

Leijnse Stadstours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/ of tijdens een activiteit.

12.16

Toestemming van Leijnse Stadstours om alcohol te nuttigen voorafgaande en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Leijnse Stadstours hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

12.17 Volmachten

Enkel en alleen Organisator Leijnse Stadstours - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Leijnse Stadstours - is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

12.18

Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn. Bij bevestiging van een activiteit bij Leijnse Stadstours wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

12.19

Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

12.20

Kosten voortkomend uit de schade en/ of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

12.21

Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Leijnse Stadstours en de eigenaren van de locatie en/ of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

12.21

Deelname aan alle programma’s, het gehele aanbod aan tours en activiteiten,  zoals rondvlucht en high speed boot trip, georganiseerd door Opdrachtnemer Leijnse Stadstours geschiedt geheel op risico van de deelnemer. Opdrachtnemer Leijnse Stadstours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, als gevolg van deelname aan een door Leijnse Stadstours georganiseerde activiteit.

12.22

Eventuele aansprakelijkheid Leijnse Stadstours is beperkt tot het bedrag van de door de Leijnse Stadstours verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Opdrachtnemer Leijnse Stadstours niet aansprakelijkheid voor enige schade.

12.24

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.25

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.

12.26

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Leijnse Stadstours

12.27

De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer Leijnse Stadstours

12.28

De Opdrachtgever vrijwaart Leijnse Stadstours voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leijnse Stadstours toerekenbaar is.

Indien Leijnse Stadstours door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Leijnse Stadstours zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leijnse Stadstours , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leijnse Stadstours en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Indien en voor zover Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Leijnse Stadstours te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.


13 Cadeaubonnen

1. Leijnse Stadstours cadeaubonnen  zijn tot uiterlijk 1 jaar na afgiftedatum geldig.

2. Leijnse Stadstours cadeaubonnen worden uitsluitend verstuurd nadat Leijnse Stadstours de betaling heeft ontvangen.

3. Leijnse Stadstours verleent geen restitutie voor te laat ontvangen cadeaubonnen wanneer dit komt door verkeerde adressering als gevolg van niet correct doorgegeven persoonsgegevens.

4. Overeengekomen data voor verzilvering van cadeaubonnen zijn bindend. Indien de deelnemer niet op overeengekomen datum en tijdstip aanwezig is bestaat geen recht op restitutie.

5. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.


14 Verplichtingen deelnemers

14.1

Deelnemers worden geacht op het met Opdrachtnemer Leijnse Stadstours overeengekomen tijdstip op de met Leijnse Stadstours overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is Leijnse Stadstours in geen geval verplicht tot restitutie.

14.2 Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit benodigde documenten.

14.3

De deelnemers van de groep die een activiteit met Opdrachtnemer Leijnse Stadstours zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Leijnse Stadstours als door Leijnse Stadstours ingehuurde derden/leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

14.4

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.


15 Geheimhouding en non-concurrentie

15.1

Partijen zullen zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als nadat deze tot een einde is gekomen jegens een ieder geheimhouding betrachten ten aanzien van alle, tijdens de opdracht ter kennis genomen bijzonderheden van Opdrachtgever en medewerkers, waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat bekendmaking de belangen van Opdrachtgever en medewerkers kan schaden.

15.2

Opdrachtnemer Leijnse Stadstours neemt in het kader van de opdracht alle in redelijkheid te eisen mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Enkel met toestemming van de Opdrachtgever of op grond van een wettelijke plicht, mag Leijnse Stadstours bedoelde geheimhouding doorbreken.


16. Auteursrecht, intellectueel eigendom

16.1

Leijnse Stadstours behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Leijnse Stadstours bedachte of tot stand gebrachte programma's, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen aan Leijnse Stadstours toebehoren.

16.2

Leijnse Stadstours verstrekt opdrachtgever op de door haar geleverde diensten een niet – exclusief gebruiksrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van Leijnse Stadstours is opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde diensten op een andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen of in licentie te verstrekken.

16.3

Leijnse Stadstours is gerechtigd haar geleverde diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en / of publiciteit. Leijnse Stadstours zal haar opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen.

16.4

Leijnse Stadstours is gerechtigd door haar geleverde diensten te signeren c.q. van haar naam te (doen) voorzien.

16.5

Leijnse Stadstours behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht bij haar of haar personeel toegenomen kennis, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend wordt verstaan alle kennis, gegevens en inlichtingen met betrekking tot marketingen communicatiestrategieën, sales promotion, (ontwerp)technieken, product- en strategieontwikkeling, productvormgeving, en procédés voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

16.6

Eventuele Buma/Stemra rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.7

Zonder voorafgaande toestemming van Leijnse Stadstours is het niet toegestaan door Leijnse Stadstours gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.


17 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1

Leijnse Stadstours is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

17.2

Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Opdrachtgever/Partij aldaar woonplaats heeft.

17.13

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden, offertes of overeenkomsten, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.